Методична робота в ДНЗ «Хмельницький  центр професійно-технічної освіти сфери послуг» організована у відповідності до «Положення про методичну роботу в ПТНЗ», плану роботи на рік, планів роботи методичних комісій і ґрунтується на діагностичній основі з урахуванням результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної  компетентності інженерно-педагогічних працівників.

Організація діяльності педагогічного колективу щодо науково-методичної, інформаційної діяльності, підвищення ефективності навчально-виробничого процесу, оновлення змісту освіти, а також розробки навчально-плануючої документації здійснюється відповідно до розділу «Методична робота», що є складовою плану роботи навчального закладу на рік.

Єдина науково-методична проблема над якою працює педагогічний колектив центру:

«Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес»

Дана  методична проблема була обрана з метою оптимізації методичної роботи, активізації та розвитку творчих здібностей учнів, удосконалення методики організації навчально-виховного процесу. Аналіз результативності роботи над єдиною методичною проблемою та підведення підсумків планується у 2016 році.І саме тому пріоритетними напрямами науково-методичної роботи:

         запровадження сучасних особистісно орієнтованих форм і методів організації педагогічного процесу, комп'ютерне орієнтованих технологій;

         системний аналіз змісту, форм і методів освіти та її результативності;

         трансформація наукових ідей у педагогічну практику;

         науково-методичне забезпечення розвитку навчального закладу;

          розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних  працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;

              організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій  роботі, впровадженні результатів наукових досліджень,  передового досвіду, педагогічних технологій тощо;

         розробка сучасних навчальних посібників та підручників, сприяння створенню умов для реалізації варіативної частини навчальних планів, поглибленого навчання з урахуванням потреб регіону;

         сприяння соціалізації педагогів та учнів в умовах інформаційного суспільства.

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в центрі працюють методичні структури:

МЕТОДИЧНА РАДА

Склад методичної ради ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг:

·         Царьова Є.С. – голова методичної ради - заступник директора НВР, спеціаліст вищої категорії, «Викладач-методист»;

·         Єременко І.В. – заступник голови методичної ради - заступник директора НР, спеціаліст вищої категорії, «Викладач-методист»;

·         Лавренюк Н.В. - заступник директора ВР, спеціаліст вищої категорії,

·         Галус О.В. – ст..майстер ,

·         Поліщук Л.Д. – ст..майстер,  спеціаліст ІІ категорії;

·         Нерода Н.А. – методист, спеціаліст вищої категорії, «Старший викладач»;

·         Деліта І.О. – методист, спеціаліст;

·         Загородня О.М. – голова методичної  комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії;

·         Хомюк Г.І. - голова методичної  комісії технологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, «Викладач-методист»;

·         Куліковська В.В.-  голова методичної  комісії природничо-математичного циклу, спеціаліст вищої категорії, «Старший викладач»;

·         Павлишина О.Б. - голова методичної  комісії класних керівників, спеціаліст вищої категорії, «Старший викладач»;

·         Єрмоленко В.І. - голова методичної  комісії Захисту Вітчизни, фізичної культури,  спеціаліст вищої категорії, «Викладач-методист»;

·         Гнатюк О.В. - голова методичної  комісії швейного профілю, спеціаліст ІІ  категорії;

·         Лиськова С.В. - голова методичної  комісії майстрів та викладачів груп перукарів, манікюрниць,  спеціаліст І категорії.

 

 

МЕТОДИЧНІ КОМІСІЇ

В центрі функціонує 6 методичних комісій, які працювали над такими проблемами:

Ø  методична комісія викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін – підвищення якості інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів шляхом впровадження інноваційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес

Ø  методична комісія природничо-математичних дисциплін - - впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій у викладанні предметів природничо-математичних дисциплін

Ø  методична комісія захисту Вітчизни та фізичної культури – застосування інформаційних технологій при проведенні занять з предмета «Захист Вітчизни» та фізичного виховання

Ø  методична комісія технологічних дисциплін – формування інноваційного освітнього середовища як передумова підвищення ефективності навчально-виховного процесу

Ø   методична комісія майстрів в/н, викладачів швейного профілю – впровадження сучасних педагогічних інноваційних технологій під час уроків теоретичного та виробничого навчання.

Ø  методична комісія викладачів, майстрів виробничого навчання груп перукарів – реалізація диференційованого навчання і виховання учнів;

Ø  методична комісія  класних керівників, вихователів. Музичних керівників, бібліотекарів- Патріотизм – основа духовного становлення громадянина

Методична робота методичних комісій постійно аналізувалась та корегувалась на засіданнях методичної ради центру.

 Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:

  Результати навчально-виховної роботи;

 Динаміку зростання чи спаду успішності учнів центру;

 Резельтати атестації (державної підсумкової, кваліфікаційної, поетапної);

 Діяльність педагогів щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;

 Аналіз стану викладання навчальних предметів;

 Стан виконання навчальних планів і програм;

 Використання та впровадження інноваційних технологій, їх ефективність;

 Апробація навчальних, методичних, електронних засобів навчання;

 Система та результативність розвитку професійної компетентності педагогів 

 Результативність участі учнів в олімпіадах, конкурсах;

 Аналіз роботи за рік та перспективне планування.