Звіт  в.о. директора

ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»

ЦАРЬОВОЇ ЄВЕЛІНИ СЕРГІЇВНИ

 

ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери  послуг» здійснює підготовку за галузевим спрямуванням: швейного виробництва; хлібопекарського та макаронного виробництва;  громадського харчування; сфери обслуговування, загальні професії електротехнічного виробництва.

Як в.о. директора протягом звітного періоду я керувалася діючим законодавством України, новим Законом про освіту, Статутом навчального закладу, колективним договором та Перспективним річним планом з урахуванням Концепції розвитку закладу 2015-2025 року,  що спрямовувало діяльність на планомірне та послідовне вдосконалення навчально-виховного процесу й виконання річних завдань.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2016 року № 1335 на базі  навчального закладу  створено Навчально-практичний центр сучасних швейних технологій та дизайну. в рамках пілотного проекту з модернізації підготовки робітників за професіями «Швачка. Кравець. Закрійник»

Фінансування діяльності центру здійснювалось з державного та місцевого бюджетів та надходжень від виробничої діяльності, позабюджетних надходжень відповідно до законів України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”,  інших законодавчих та нормативних актів.

Протягом навчального року адміністрація Центру вивчала питання стану викладання  предметів професійно-теоретичної, професійно-практичної та загально-професійної підготовки, проводився моніторинг викладання предметів загально-освітньої підготовки, перевірялись класні журнали,  ведення щоденників практик, ведення особових справ учнів, контролювався стан успішності і відвідування учнями занять.

У результаті перевірок відзначено, що в Центрі забезпечується дотримання законодавчих та нормативних вимог щодо перерахованих вище питань контролю. У наявності – інноваційні зміни в системі роботи Центру.

Результативною була діяльність педагогічної  ради. На засіданнях педради розглядались питання методичної, управлінської, аналітичної діяльності педколективу:

 • про стан професійно-практичної підготовки учнів та організації співпраці з роботодавцями, виконання планів виробничої діяльності;
 • про роль колективу, сім’ї, громадськості у вихованні фізично здорової, духовно багатої особистості;
 • про стан комплексно-методичного забезпечення та викладання дисциплін професійного спрямування за професією «Кухар, Офіціант, бармен», «Тістороб, кухар», «Тістороб, кондитер», «Швачка»;
 • про якісний склад учнів нового набору, їх адаптація до умов навчання в Центру, психологічний аналіз спрямованості та мотивації першокурсників;

про стан роботи з цивільного захисту та охорони праці;

 • про стан підготовки до випускних кваліфікаційних екзаменів та підсумкової атестації учнів.

Було відзначено, що педагоги Центру ідуть у ногу із життям, широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Що наш навчальний заклад виконує замовлення суспільства щодо виконання конкурентоспроможної  особистості в умовах ринкової економіки, яка вміє орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечностей і здатна планувати стратегію власного життя в руслі національних і загальноєвропейських цінностей. Педагогічний колектив будує навчальний заклад розвитку та вдосконалення, повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні і вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних особливостей та обдарувань.

Протягом 2017/2018 н.р. робота педколективу  була спрямована на реалізацію основних завдань, затверджених на стартовій педраді:

 1. Забезпечити підвищення якості навчання під час навчально-виховного процесу шляхом створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного учня.
 2. Вчителям та майстрам виробничого навчання забезпечити підвищення якості навчання під час навчально - виховного та навчально-виробничого процесу шляхом:
 • формування високої навчальної мотивації та потреби в освіті, самоосвіті, самореалізації учнів;
 • впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями;
 • підвищення якості підготовки учнів до державної кваліфікаційної атестації, зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової  атестації;
 • системного використання ефективних інноваційних виробничих технологій, педагогічних технологій;
 • організації та проведення ефективного контролю та самоконтролю результатів навчальної діяльності;
 • створення умов для формування успішних, конкурентоздатних, професійно зорієнтованих випускників.
 1. Спрямувати науково-методичну роботу на реалізацію єдиної науково-методичної проблеми Центру «Впровадження сучасних інноваційних технологій з метою формування навчально-пізнавальних та професійних компетентностей усіх учасників навчально-виховного процесу», методологічну переорієнтацію навчально-виховного та навчально-виробничого процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенні й самоствердженні в умов переходу на новий зміст освіти.
 2. Посилити відповідальність кожного педагога за підготовку і результативність участі учнів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків.

 

Ефективно здійснювалася кадрова політика.

На початок 2017-2018н.р. центр був забезпечений штатними працівниками на 100 %. Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки працівників.

Навчання та виховання  учнів у закладі забезпечувало 182 працівника. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

 • Спеціаліст вищої категорії - 39 осіб;
 • Спеціаліст I категорії - 14 осіб;
 • Спеціаліст II категорії - 6 осіб;
 • Спеціаліст - 4 особи;
 • Педагогічне звання «Викладач методист» - 17 осіб;
 • Педагогічне звання «Старший викладач» - 17 осіб

Нагороди педагогічних працівників ДНЗ « Хмельницький центр ПТО сфери послуг»:

 • Відмінник освіти України - 17 осіб;
 • Знак В.Сухомлинського - 1 особа;
 • Знак А.С.Макаренка - 2 особи;
 • Почесна грамота МОН України - 12 осіб;
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів - 1 особа.

Розряди та педагогічні звання майстрів виробничого навчання :

 • 14 тарифний розряд - 41 особа;
 • 13 тарифний розряд - 5 осіб;
 • 12 тарифний розряд - 2 особи;
 • 11 тарифний розряд - 6 осіб;
 • Педагогічне звання «Майстер виробничого навчання I категорії» - 25 осіб;
 • Педагогічне звання «Майстер виробничого навчання ІI категорії» -7 осіб.

При прийомі на роботу (в тому числі й технічних, обслуговуючих працівників) враховувались фахова підготовка, особисті та колективні якості працівників, працездатність, інші характеристики. Треба віддати належне адміністрації, педагогам, які докладають чимало зусиль і енергії, щоб в Центрі не просто здійснювалося навчання, а опановувалися нові виробничі, освітні технології, щоб навчальний, виробничий процес був нерозривно пов'язаний з вихованням, з формуванням у молоді не лише культури і хороших манер, але головне - здорових життєвих принципів і переконань.

 

Контингент учнів на початок навчального року складав 1019 осіб, що не перевищувало ліцензований обсяг професій та проектної потужності навчального закладу. Формування учнівського контингенту проводилось відповідно до потреб регіону та міста в робітничих кадрах, можливостей навчального закладу, ліцензійного обсягу прийому на навчання та  Правил прийому учнів до ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг». Для підготовки кваліфікованих робітників з професії  укладено понад 60 угод з  підприємствами міста.

     За звітній період нашим Центром було підготовлено 441 кваліфікованих робітників, з них за державним замовленням навчалось 436 осіб, на контрактній основі – 5 учнів, з них професійно-технічну освіту здобули 24 дитини-сироти.

Професійно-практична підготовка в ДНЗ «ХЦПТОСП» здійснювалась відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ, Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, іншими законодавчими і нормативними актами у сфері професійно-технічної освіти згідно з робочими навчальними планами, графіком навчального процесу.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується центром тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил внутрішнього розпорядку центру, активної співпраці з батьками, роботодавцями, відкритістю навчального процесу.

Одним з яскравих показників якості освіти або якості навчання в навчальному закладі є участь і перемоги учнів та випускників у Всеукраїнських, міжнародних та обласних конкурсах:

 • Відзначено кращі творчі роботи учнів в обласній виставці-конкурсі з професій «Торгівлі та громадського харчування», «Швейного виробництва» та «Перукар»
 • Півфінал всеукраїнського конкурсу «Всеукраїнського конкурсу «Снігова королева» 

1). ІІ місце-отримала учениця групи П-90

Поручнік Ольга (майстер в/н – Петречук Л.А.);

2).Номінація«Міс ніжність» - отримала учениця групи П-90 Шелін Олександра  (майстер в/н – Дябел Н.В.);

3).Подяку за участь – отримали учениці групи П-90

Муляр Ганна, Слюсар Валентина, Швалюк Інна, Гнипель Ірина.(майстер в/н – Петречук Л.А.)отримала–подяку.

 • Спортивні змагання – Хмельницька обласна та міська Спартакіади серед учнів ПТНЗ: з легкоатлетичного кросу – І місце, з настільного тенісу (дівчата) – І місце, з шахів (дівчата) – ІІ місце, з баскетболу (дівчата) – І місце, з волейболу (дівчата) – ІІ місце, з стрітболу (юнаки) – І місце, з фут залу (юнаки) – ІІІ місце, Спартакіада триває, остаточні результати будуть у травні 2018р.;
 • Диплом І ступеня – Обласний фестиваль-конкурс «Велика коляда» серед учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти - вокальний гурт «Дивоцвіт»
 • Дипломи І ступеня – Обласний огляд-конкурс на кращі кабінети історії, інформатики, захисту Вітчизни у професійних (професійно-технічних) закладах освіти – Кабінет захисту Вітчизни – завідувач кабінету Єрмоленко В.І.), Кабінет історії – завідувач кабінету Загородня О.М. (Наказ Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА №533-од від 19.12.2017р.);
 • Диплом ІІ ступеня – Обласний конкурс Клуб Веселих і Кмітливих «Проф.фест» серед учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти – Команда «Імпульс» (Наказ Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА №516-од від 08.12.2017р.);
 • Диплом І ступеня – Обласний конкурс «Пісенний вернісаж» серед працівників професійних (професійно-технічних) закладів освіти – Дует у складі Грелі В.О. та Безносюк Н.О. (Наказ Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА №526-од від 15.12.2017р.);
 • Диплом І ступеня - Обласний конкурс української патріотичної пісні «Співоче Поділля» серед учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти – у номінації «Солісти» Мостинець Яна (Наказ Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА №525-од від 15.12.2017р.);
 • Диплом Гран-прі - Обласний конкурс української патріотичної пісні «Співоче Поділля» серед учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти – у номінації «Малі вокальні форми» квартет «Азалія» (Наказ Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА №525-од від 15.12.2017р.);
 • Диплом І ступеня - Обласний заочний конкурс мультимедійних проектів «Це наша Україна» серед учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти – у номінації «Краща відеопрезентація» (Наказ Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА №517-од від 08.12.2017р.);
 • Призер – Обласний конкурс на кращу кухню-лабораторію з дегустаційним залом (професія «Кухар») серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти – «Використання сучасного виробничого досвіду в навчальному процесі» завідувач кухні-лабораторії Яремчук Л.А. (Наказ Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА №566-од від 29.12.2017р.);
 • Диплом ІІ ступеня – Обласний конкурс на кращий навчальний кабінет з предмета «Охорона праці» серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти - Завідувач кабінетом, викладач предмета «Охорона праці» ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг Францишкова Г.І. (Наказ Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА №563-од від 29.12.2017р.);
 • Диплом І ступеня – Обласний конкурс на кращу навчальну майстерню з професії «Кравець» серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти – Завідувач майстернею ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» Герасимчук Т.П. (Наказ Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА №562-од від 29.12.2017р.);
 • Диплом І ступеня – Обласний конкурс на кращий електронний підручник, посібник за професією «Кухар; кондитер серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти – Викладач професійно-теоретичної підготовки Хомюк Г.І. (Наказ Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА №564-од від 29.12.2017р.);
 • Диплом за участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE – 2017” за компетенцією «Кулінарне мистецтво» «Найкраща страва з риби»;
 • Диплом за участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE – 2017” за компетенцією «Індустрія моди»;
 • Диплом І ступеня – Подільський відкритий конкурс науково-технічних робіт учнів та студентів «Енергоефективність у промисловості. Сільському, міському та домашньому господарствах»;
 • Підготовка учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі на кращий екологічний проект «Збережемо Землю для наступних поколінь»

(ІІІ місце)